• Czech
  • Poland
  • Germany
  • English

Ochrona danych osobowych

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Walther Flender s.r.o. kładzie duży nacisk na ochronę danych osobowych. Do przeglądania naszych stron internetowych, nie są nam potrzebne żadne dane osobowe. W przypadku, gdy zapewniamy obsługę lub dostarczymy towar, przetwarzamy dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Jednocześnie przetwarzamy niezbędne dane osobowe podczas komunikacji z klientem w przypadku udzielenie bardziej szczegółowych informacji o naszych produktach, składaniu ofert, zapytaniach i zamówieniach. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, będzie wymagana tylko wtedy, gdy nie będzie powodu prawnego do ich przetwarzania.

Nasza firma przetwarza dane osobowe zgodnie z Ogólną Polityką Prywatności (GDPR) i innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w Republice Czeskiej, które regulują przetwarzanie danych osobowych. Walther Flender s.r.o. podjął szereg technicznych i organizacyjnych środków w celu zmaksymalizowania ochrony wszystkich danych osobowych.

Celem tekstu jest dostarczenie podstawowych informacji o tym, jak zbieramy i przetwarzamy dane osobowe oraz jakie są prawa dostawców danych.

1.       Definicje

Dany tekst używa tych samych terminów co GDPR, i dla większej przejrzystości tekstu, definiujemy ich znaczenie.

a)       dane osobowe

oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

b)      „przetwarzanie”

oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

c)       „ograniczenie przetwarzania”

oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania;

d)      „profilowanie”

oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;


 

e)       „pseudonimizacja”

oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;

f)        „zbiór danych”

oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie;

g)       „administrator”

oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;

h)      „podmiot przetwarzający”

oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;

i)        „odbiorca”

oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;

j)        „strona trzecia”

oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe;

k)       „zgoda”

osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;


 

2.       Nazwa i adres administratora danych

Administratorem danych osobowych zgodnie z Ogólnym oświadczeniem o ochronie prywatności i innymi powiązanymi przepisami jest:

Walther Flender s.r.o.

K Raškovci 851

280 02 Kolín

Tel.: +420 321 400 130

e-mail: info@walther-flender.cz

Web: www.walther-flender.pl

3.       Cookies

Nasza firma nie wykorzystuje plików Cookies do analizy swojej strony internetowej.

4.       Uzyskiwanie ogólnych danych i informacji

Jeśli skontaktujesz się z nami (na przykład telefonicznie, mailem, listem, zamówieniem, ofertą, na targach, osobiście), zachowamy informacje podane dobrowolnie (nazwa firmy, adres e-mail, osoba kontaktowa, numer telefonu itp.) w celu dostarczenia odpowiedzi lub przetwarzania żądania.

5.       Aktualności i marketing bezpośredni

Nasza firma nie wysyła niechcianych informacji i ofert.

6.       Usunięcie i blokacja danych osobowych

Przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak to konieczne, aby spełnić wszystkie zobowiązania prawne, które nas dotyczą. Po tym czasie dane osobowe są usuwane lub blokowane do dalszego użytku zgodnie z wymogami prawnymi.

7.       Prawa osoby, której dane dotyczą

        a)       Prawo do udzielenia informacji

Ogólne rozporządzenie w sprawie prywatności upoważnia każdą osobę, której dane dotyczą, do żądania bezpłatnie informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych. W takim przypadku można skontaktować się z naszym personelem na piśmie.

        b)      Prawo dostępu

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

- cele przetwarzania;

- kategorie odnośnych danych osobowych;

- informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną     ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

- w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

- informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

- informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

- jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne    informacje o ich źródle;

- informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46, związanych z przekazaniem.

Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.

Prawo do uzyskania kopii, o której mowa w ust. 3, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

        c)       Prawo do sprostowania danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

W razie potrzeby można skontaktować się z naszym personelem na piśmie, aby natychmiast usunąć dane osobowe.

        d)      Prawo do usunięcia danych(prawo do bycia zapomnianym)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

- osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

- osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania;

- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

- dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego

W razie potrzeby można skontaktować się z naszym personelem na piśmie, aby natychmiast usunąć dane osobowe.


 

        e)      Prawo do ograniczenia przetwarzania

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

- administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 GDPR – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

W przypadku wystąpienia jednego z powyższych przypadków osoba, której dane dotyczą, domaga się na piśmie ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Walther Flender s.r.o. żądanie spełni.

        f)        Prawo do przenoszenia danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

- przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR lub art. 9 ust. 2 lit. a) GDPR lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR; oraz

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Wykonanie prawa, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, pozostaje bez uszczerbku dla art. 17. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

        g)       Prawo do sprzeciwu

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

Najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, wyraźnie informuje się ją o prawie, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz przedstawia się je jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

        h)      Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja:

- (a)jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem;

- (b)jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub

- (c)opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

W przypadkach, o których mowa w ust. 2 lit. a) i c), administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

Decyzje, o których mowa w ust. 2, nie mogą opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a) lub g) i istnieją właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.

        i)        Prawo do wycofania zgody

Podmiot danych ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

W celu skorzystania z tego prawa można skontaktować się na piśmie z pracownikami Walther Flender s.r.o.

8.       Pozyskiwanie i wykorzystywanie danych osobowych w procesie selekcji

Administrator danych przetwarza osobiste, państwowe zapisy z artykułów, państwa członkowskie. Po zawarciu umowy o pracę z osobą poszukującą pracy, są one przetwarzane i przechowywane zgodnie z wymogami prawnymi. Jeśli umowa o pracę nie zostanie zawarta, dane osobowe zostaną usunięte lub fizycznie zniszczone w ciągu maksymalnie 6 miesięcy od ich otrzymania.


 

 

9.       Prawne powody przetwarzania danych osobowych

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych są zdefiniowane w następujący sposób:

- osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na jeden lub kilka konkretnych celów
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której podlega osoba, której dane dotyczą, lub do wdrożenia środków podjętych przed zawarciem umowy na wniosek tego podmiotu danych
- przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z prawnego obowiązku, któremu podlega zarządzający

- przetwarzanie jest konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej
- przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej administratorowi
- przetwarzanie jest niezbędne dla uzasadnionych interesów właściwego kontrolera lub strony trzeciej,

z wyjątkiem przypadków, gdy interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagają ochrony danych osobowych

10.   Zgodność przetwarzania z prawem

Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

- osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

- przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

- (f)przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Akapit pierwszy lit. f) nie ma zastosowania do przetwarzania, którego dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań.

11.   Okres przechowywania danych osobowych

Firma podlega ustawowym terminom archiwizacji przechowywania danych osobowych w zależności od ich wykorzystania w dokumentach księgowych, podatkowych i płacowych. Po upływie poszczególnych terminów dane osobowe są bezpiecznie usuwane, jeśli nie jest konieczne spełnienie innych zobowiązań biznesowych.

12.   Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nasza firma nie podejmuje żadnych zautomatyzowanych decyzji ani profilowania.

13.   Dostarczanie danych osobowych w ramach stosunku umownego, zobowiązanie osoby, której dane dotyczą, do podania danych osobowych, konsekwencje nieprzekazania danych osobowych

Należy pamiętać, że potrzeba przetwarzania danych osobowych jest wymagana przez prawo lub w wyniku stosunku umownego. Jednocześnie musimy przetwarzać niektóre dane osobowe przed nawiązaniem stosunku umownego lub działalności. Oznacza to, że jeśli nie otrzymamy niezbędnych danych osobowych, nie będziemy mogli zamknąć stosunków umownych lub biznesowych. Nasi pracownicy mają dostęp do szczegółowych informacji lub wyjaśnień, jakie dane osobowe są wymagane do zamknięcia relacji biznesowych.

Ostatnia aktualizacja dokumentu: Maj 2018

 

 

soukolí
© Walther Flender Sp. z.o.o.